کار ِ من

by علیرضا میبدی

کار ِ من،

احوالپرسی از غم است

کار ِ من،

پارو زدن بر شبنم است

کار ِ من،

کشف زبان آب هاست

گفتگوی ساده با تالاب هاست

کار ِ من،

صید هوای صبحگاست

جر و بحث فلسفی با موج هاست

کار ِ من،

پروردن است

کار ِ من،

در هر صدف گوهر به بار آوردن است

کار ِ من،

دیدار با صیاد نیست

 

کار ِ من،

با صید پیمان بستن است

 

لِنج ها ماهی به خشکی می بَرند

کار ِ من،

ماهی به دریا بردن است

Comments

Leave a Comment

Archived_issue
مشترک شوید  $1.70 تک شماره 
ferdosi emrooz