قُپی

by عباس پهلران

می گفت: آشش نداره اشکنه، گرزش درخت رو می شکنه!

مقامات حکومت اسلامی اعم از کت و شلواری تا انیفورم پوش آن (عمامه ای ها که جای خود دارند) می گویند: تهدید را با تهدید پاسخ می گوییم!(بابت تحریم ایران) و تنگه هرمز را می بندیم و نمی گذاریم حتی یک قطره نفت از این تنگه بگذرد!

پیداست «قپُی» می آیند!مثل همیشه این زبان درازی است که همان «آمریکای جهانخوار» در زمان حضرت آیت الله العظمی جیمی کارتر توی دهان «امام خمینی» گذاشت که یکه زیاد بگوید و تا حالا به هر مناسبتی 33 سال است که حکومت آخوندی این زبان را به کار می گیرد و آخرینشان فرمانده ارتش و نیروی دریایی رژیم است!

این بنده نمی داند بابت یکی دوتا ، رزمناو لکنتی و یک زیردریایی گازوئیلی (از انداختنی های روسیه به خیک حکومت اسلامی است) اینها بابت چه چیزشان این طور رجز خوانی می کنند و به قول تهرانی ها: یکه زیاد می گویند؟ یا آنها«تنگه بستن» را ندیدند یا نمی دانند که توی دریا نمی توان «بچه سپاهی» ها را روی «مین» ها فرستاد و این «قپی» آمدن ها و کرکری خواندن ها چه عواقبی دارد؟!

می گویند به نماینده حضرت امام در سپاه حجت الاسلام مقبول زاده خبر دادند: فرمانده سپاه یکی از بچه های تر و تمیز سپاه را چنان «سرویس» کرده که «موضع مخصوص» او چندین و چند بخیه خورده!

حضرت حجت الاسلام مقبول زاده فی الفور دستورمی دهد و فرمانده را احضار می کنندو از او می پرسد چرا مرتکب این تجاوز شده است؟

فرمانده سپاه می گوید: حاج آقا واسه این که پسره خیلی یکه زیاد می گفت!

نماینده عقیدتی امام در سپاه عصبانی تر پرسید: یکه زیاد یعنی چه؟ این دلیل نمیشه که این پسره بنده خدا را این جور جر و واجر بکنی؟

فرمانده سپاه لبخندی زد و دو، سه قدم نزدیک تر به حضرت حجت الاسلام نماینده امام شد و لپ او را میان دو تا انگشت خود گرفت و بهش گفت: حاج آقا مث اینکه شما هم دارید یکه زیاد می گیدها؟

Comments

Leave a Comment

Archived_issue
مشترک شوید  $1.70 تک شماره 
sam ebrahimi