کاشکی

by علیرضا میبدی

چاه هست و

چرخ هست و

دلو هست و

آب نیست.

آسمان

از ابر باران زا تهی ست.

کاشکی زاینده میشد ابرکی

کاشکی می آ مدی بارانکی

تا ببینم روی هامون باز هم

میرود با جوجه هایش اردکی

Comments

Leave a Comment

Archived_issue
مشترک شوید  $1.70 تک شماره 
btI mOOD