ده سالگی فردوسی امروز

by کاوه گوهرین

«...جمله ی ژرفی دارد «فئودور داستایوسکی» نویسنده ی بزرگ روس که در شان و ارج نویسنده ی بزرگ دیگر «نیکلای گوگول» گفته است : «ما همگی از زیر شنل گوگول بیرون آمده ایم ! »

با این جمله که سرشار از ایهام و رمز است ، داستایوسکی هم در وصف بزرگی گوگول سخن ساز می کند و هم به تلویح می گوید داستان کوتاه «شنل» چه گستره و تاثیر  شگرفی داشته که اینهمه نویسنده ی بزرگ از زیر آن بیرون آمده اند .

مصداق شنل گوگول در ادبیات معاصر ما و نیز ژورنالیسم روشنفکرانه ی نزدیک به شش دهه ی ایران همانا مجله ی فردوسی عباس پهلوان داستان نویس و روزنامه نگار پیش کسوت ایرانی است که هم در دوران انتشار ایران و نیز دوران انتشار دهساله در دیار غربت ، هماره چون شنل گوگول بر سر اهل قلم و مطبوعات بوده و ای بسا نورسیده گان مستعد اهل قلمی که به پشتگرمی این مجله و شناخت و تشخیص سردبیر فرزانه ی آن نوشتن پیشه کردند تا به نام و آوازه ای در خور دست یازیدند...

هم امروز شاهد ده سالگی انتشار «فردوسی امروز» هستیم در دیار غریب با پایمردی پهلوان عرصه ی مطبوعات و دخت گرامی شان عسل خانم پرتلاش و بانوی افسانه ای زنده نام ناهید خانم گرامی که هرگز از یاری در این عرصه پا پس نکشید و به یمن وجود او فردوسی امروز به جایگهی رسید که حالا از دور ، آن بانو به پشت سر می نگرد و لبخند مهربانش می پراکند سوی ما و به دستاورد گروهی پرتلاش فخر می فروشد که سندی است از ده سال حاصل کار جان های شیفته ای که زیر شنل «عباس پهلوان» که همانا «فردوسی امروز» باشد، نوشتند و منتشر کردند تا چراغ فرهنگ ایرانی در غربت هم روشن بماند.

آرزوی تندرستی برای استاد عباس پهلوان ، عسل عزیز و دیگر همکاران و دست اندر کاران فردوسی امروز تا بپاید و تهنیت و شادباش جشن پنجاه سالگی اش در سرزمین اهورایی ایران بر لبانمان جاری گردد...

Comments

Leave a Comment

Archived_issue
مشترک شوید  $1.70 تک شماره 
 عباس پهلوان