در انتهای قصه ...

by علیرضا میبدی

از سرگذشت تاریخ

در یک کتاب زرکوب

برجاست در زمستان

یک تختگاه متروک

با کاخ های ویران

.........................

از قصه ی من و تو

در این رُمان فاخر

چیزی نمانده باقی

جز یک دو سطر آخر

***

حق است ترک عالم

از این قفس پریدن

از خاک پر کشیدن

اما نصیب ما کن!

ـ در انتهای قصه ـ

ـ در این سطور آخر ـ

او را دوباره دیدن

جان را بدو سپردن

در میهن آرمیدن

                              پائیز 2011 میلادی

Comments

Leave a Comment

Archived_issue
مشترک شوید  $1.70 تک شماره 
sam ebrahimi