...از این مهلکه

by میبدی

روزگاران هرچند

گاه بالا بُد و گه کوته و پست

گاه خرسند و گهی ناخرسند

 و نه هر آینه بر وفق مراد

اما

سایه کوه دماوند بلند

که دل آویز و دل انگیز چنان بود

که احساس کنی،

خودکشی لازم نیست.

نیست لازم که ز هر کوه و کمر بگریزی

و از این مهلکه جان برداری

و به روم و خُتن و جاوه و گجرات پناهنده شوی.

آشیانی ست ترا،

خانه ای هست و نشانی ست ترا،

زندگی نیست چنان تلخ که نتوانی خورد

***

الغرض

زندگی مختصری شیرین بود

عرض کردم مختصری

ـ فوقش اندازه یک حبه قند ـ

و نمی دانستم

با همین حبه ی قند

مرض قند بگیریم همه!

Comments

Leave a Comment

Archived_issue
مشترک شوید  $1.70 تک شماره 
ferdosi emrooz