دریا و دماوند و نسیم

by میبدی

 حوض این خانه «اگر» دریا بود.

بام این خانه،

دماوند «اگر»

و نسیم

از هوای دم صبح،

دامنی قول و غزل،

برمی داشت،

می خرامید و بر این حجم سمنتی می ریخت،

ابر «اگر» وا می کرد

دکمه پیرهن ململ را،

تا که خورشید دماوند

هوا را و مرا،

در بغلش گرم کند

تازه می فهمیدیم،

نه! ما یقین می کردیم:

صاحب خانه خویشیم هنوز!

Comments

Leave a Comment

Archived_issue
مشترک شوید  $1.70 تک شماره 
Library