فرهنگ لغات، از شماره۱۴۴

by علیرضا میبدی

فرهنگ لغات

 

دریایی ها...

 

شعار:

دریانوردی

در یک حوض مسطح

 

شعور:

کشتی رانی

در آب های عمیق

 

خرد:

به کارگیری

قطب نما

 

هوش:

برافراشتن

بادبان

...............

انقلاب:

انداختن قطب نما به دریا

آتش زدن بادبان

اعدام ناخدا

راهپیمایی روی آب

 

 

 

 

 

 

خورشید کبریت:

من روشنفکرانی را به چشم دیده ام

که برای یافتن «خورشید»

دنبال کبریت می گشتند

Comments

Leave a Comment

Archived_issue
مشترک شوید  $1.70 تک شماره 
Library